Úvod do parenterálne výživy

Parenterálna výživa, teda podávanie výživových roztokov do venózneho systému sa využíva v liečbe a prevencii vzniku malnutrície. Je bežne podávanou liečebnou modalitou v nemocnicich, ale aj v domácom prostredí ako domáca parenterálna výživa (DPV).

Nedostatočný príjem energie a živín, či už z dôvodu nedostatočného príjmu alebo porušeného vstrebávania, býva sprievodným javom väčšiny zdravotných problémov, pričom je podľa odborníkov podvýživa prehliadaná na úkor liečby základného ochorenia.

Najviac ohrození sú pacienti s onkologickými, zápalovými ochoreniami či geriatrickí pacienti, pacienti na jednotkách intenzívnej starostlivosti,

Správna výživa zlepšuje znášanlivosť liečby a vedie k rýchlejšiemu zotaveniu pacienta.
Nedostatočná výživa vedie k úbytku svalovej hmoty, čo znemožňuje účinnú rehabilitáciu pacientov, zhoršuje telesnú zdatnosť a kvalitu života. Dochádza znehodnoteniu účinnosti mnohokrát i nákladnej liečby, s čím úzko súvisí aj predĺženie doby hospitalizácie a nárokov na nemocničnú, ako aj ambulantnú zdravotnú starostlivosť.