V socialistickom Československu bola  dostupná kompletná parenterálna výživa, ktorá sa vyrábala VÚ Roztoky u Prahy. Využívala sa v nemocniciach na oddeleniach ARO a metabolických JIS interných oddelení. Enterálna výživa sa zabezpečovala mimoriadnym dovozom na pacienta, vo veľkom dostupná nebola.

Rozvoj prirodzenej výživy obyvateľstva a dietológie odborne a metodicky koordinoval VÚVL (Výskumný ústav výživy ľudu) so sídlom v Bratislave. V nemocniciach  sa dodržiaval Nemocničný diétny systém. V každej nemocnici bol  ustanovený ústavný dietológ a vedúca asistentka liečebnej výživy, ktorí pracovali na OLVaZS (oddelenie liečebnej výživy a závodného stravovania).
Po revolúcii sa na farmaceutickom trhu etablovala i enterálna výživa, nemocnice ju kupovali pre stravovacie prevádzky, využívala sa v diétnom systéme ako nutričné doplnky.

V roku 1991 bola založená Slovenská spoločnosť pre parenterálnu a enterálnu výživu.

Založila ju štvorica lekárov, predstaviteľov nosných klinických odborov v Rooseveltovej nemocnici:

MUDr. Gábor Drahoslav, primár OKB
MUDr. Kollárik Vladimír, primár ARO
Doc. MUDr. Kothaj Peter CSc, prednosta Chirurgickej kliniky
MUDr. Mária Voleková, ved. lek. Metabolickej JIS

Prezidentkou spoločnosti sa stala MUDr. Mária Voleková, Rooseveltova nemocnica
Viceprezidentom bol MUDr. Vladimír Kollárik, Rooseveltova nemocnica
Vedeckým sekretárom bol MUDr. Jozef Firment, Primár ARO NsP Prešov

Odborným cieľom spoločnosti bol rozvoj klinickej výživy v celom rozsahu, so spustením odborných aktivít, ktoré sa dovtedy na Slovensku nerealizovali. Predovšetkým išlo o rozvoj enterálnej výživy a rozvoj domácej parenterálnej výživy.

Chronologické poradie vývoja SSPEV

V tomto roku bola vo NsP F. D. Roosevelta zahájená domáca parenterálna výživa u pacientky so syndrómom krátkeho čreva. (MUDr. Voleková)
V tomto roku bol v NsP F. D. Roosevelta inštalovaný prvý PEG so zahájením ambulantnej enterálnej výživy. (MUDr. Skladaný)
Bola v NOÚ perioperačne inštalovaná prvá tenkoihlová jejunostómia.
Na ARO v NsP Prešov sa zahájilo podávanie enterálnej výživy u kritických stavov.
Na detskom oddelení FNsP Martin bola inštalovaná prvá PEG (perkutánna endoskopická gastrostómia) u detí.
V ústavnej lekárni sa začali pripravovať mixtúry AIO (all in one) pre pacientov s metabolickými poruchami.

Všetky aktivity v oblasti klinickej výživy boli postavené na báze osobného entuziazmu jednotlivcov, chýbalo koncepčné riešenie.

Až roku 2006 sa podarilo presadiť vydanie Odborného usmernenia organizácie klinickej výživy v nemocniciach, vo Vestníku MZ.

Boli vo fakultných nemocniciach a špecializovaných ústavoch založené nutričné tímy.
Bolo novelizované Odborné usmernenie organizácie klinickej výživy v nemocniciach, so stanovením zásad ambulantnej preskribcie enterálnej výživy. Bola do programu odbornej konferencie SSPEV zaradená i téma dietológia a na konferencii sa prvý krát zúčastnili i asistentky liečebnej výživy i zástupcovia Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.
Na konferencii SSPEV sa za účasti zástupcov SPU Nitra a asistentiek liečebnej výživy začala diskusia o nemocničnom diétnom systéme, so závermi, že diétny systém je už prekonaný, je potrebné vypracovať novú dietológiu.
Vznikla AVKV asociácia výrobcov klinickej výživy, ktorá iniciovala spoločné stretnutie zástupcov asociácie, zdravotných poisťovní, ministerstva zdravotníctva i odbornej spoločnosti k téme: je podvýživa v slovenskom zdravotníctve problém? Na konferencii SSPEV vznikla diskusia o rozšírení spoločnosti o sekciu asistentiek liečebnej výživy i o potravinárov SPU a boli prezentované odborné podklady pre spracovanie modernej dietológie.
Kategorizačná komisia MZ pre dietetiká iniciovala vypracovanie novej ATC klasifikácie dietetických potravín a boli vypracované zásady využitia enterálnej výživy u ambulantných pacientov. V tomto roku vznikla v vrámci SSPEV sekcia poskytovateľov domácej parenterálnej výživy s cieľom vybudovať v rámci Slovenska 5 – 6 stredísk pre domácu parenterálnu výživu.
Vznikol Slovenský register pacientov na domácej parenterálnej výžive.

Autor: MUDr. Mária Voleková