1.7.2013 vydalo MZ SR nové metodické usmernenie k indikácii a preskripcii dietetických potravín zaradených v zozname kategorizovaných dietetických potravín v terapeutickej skupine enterálna výživa.

Štandardnú polymérnu enterálnu výživu môže predpisovať každý lekár, ktorému Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou udelil kód lekára a má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou pacienta, za splnenia indikačných kritérií a vyplnenia protokolu iniciálnej indikácie enterálnej výživy.
Predpis špeciálnej a orgánovo špecifickej enterálnej výživy je obmedzený na jednotlivé špecializácie uvedené v kategorizačnom zozname.
Metodické usmernenie povoľuje predpis preskripčne obmedzenej enterálnej výživy všeobecným lekárom pre dospelých a pre deti a dorast na základe odporučenia oprávneného odborného lekára. Predpis všeobecným lekárom už nie je ďalej viazaný na ustanovenia o výlučnej starostlivosti.

Podľa metodického usmernenia účinného od 1.7.2013 je hradená liečba indikovaná u dospelých pacientov s malnutríciou, potvrdenou podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre dospelých pacientov.

Základnou podmienkou hradenej liečby polymérnymi diétami je vyplnený protokol uchovávaný v zdravotnej dokumentácii predpisujúceho lekára. Medicínsky odôvodnená efektivita liečby polymérnymi diétami sa priebežne sleduje a zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie. Opiera sa o medicínske kritéria, ktoré súvisia s indikáciou liečby v spojení so základným ochorením alebo stavom, ktorý ju vyvolal a nezohľadňuje sociálne kritériá.
Pacient musí liečbu v prvom rade dobre tolerovať aby sa mohla efektivita liečby prejaviť. Následne z nej musí fyzicky aj psychicky profitovať, čo sa prejaví stabilizáciou alebo zlepšením jeho fyzickej kondície, stabilizáciou alebo nárastom jeho hmotnosti alebo laboratórnymi parametrami, ktoré zohľadňujú rovnováhu medzi prijatou výživou a nutričnými potrebami organizmu.

Prínos liečby sa posudzuje v kontexte základného ochorenia alebo stavu a na základe medicínskych kritérií. Stabilizácia fyzickej kondície sa posudzuje individuálne v porovnaní so stavom, ktorý bol v čase indikácie liečby. Pod stabilizáciou fyzickej kondície rozumieme zachovanie alebo zlepšenie kvality života pacienta vzhľadom na fyzické a psychické schopnosti jeho organizmu.

V metodickom usmernení platnom od 1.7.2013 sú zadefinované 2 druhy nutričnej intervencie:

  • Nutričná podpora – formou sippingu
  • Plná enterálna výživa – vyživovanie nazogastrickou, nazaoenterálnou, perkutánnou alebo chirurgickou gastrostómiou alebo jejunostómiou.
  • Osobitný typ plnej enterálnej výživy sippingom je možné predpisovať v prípade schválenej žiadosti o úhradu dietetickej potraviny mimo indikačného obmedzenia zdravotnou poisťovňou.

Množstevné limity na úhrady dietetickej potravy z verejného zdravotného poistenia sú:

  • pri nutričnej podpore vo výške 675 Kcal/deň (L7)
  • a pri plnej enterálnej výžive na 2000kcal/deň (L8).

Pri dobrej tolerancií výživy sa múže enterálna výživa predpisovať najviac na 31 dní po dobu 6 mesiacov.
Po šiestich mesiacoch hradenia podlieha pokračovanie v liečbe predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Je nutné vypísať žiadosť na schválenie individuálnej liečby podľa osobitného spôsobu úhrady dietetickej potraviny, po schválení revíznym lekárom poisťovne je možné pokračovanie v preskripcii. V prípade prerušenia preskripcie, kedy dôjde k opätovnému vzniku a rozvoju malnutrície je možné opäť vypísať protokol iniciálnej indikácie enterálnej výživy a pacientovi ju preskribovať po dobu 6 mesiacov, za splnenia indikačných kritérií.
V prípade plnej enterálnej výživy preskripcia nie je časovo obmedzená.

Množstvo predpísanej enterálnej výživy závisí od druhu indikovanej nutričnej intervencie (nutričná podpora, plná enterálna výživa) a časového údaju. Pri nutričnej podpore označovanej ako L7 je vo výške  20 925 kcal a pri plnej enterálnej výžive označovanej ako L8 vo výške 62 000 kcal. Kvôli zjednodušeniu predpisu, bez nutnosti prepočtu energie v jednotlivých preparátoch sú hodnoty L7 – L8 uvedené v kategorizačnom zozname vydávanom MZ SR, ktorý je každé 3 mesiace aktualizovaný.
Recept je potrebné zo zadnej strany označiť typom množstevného limitu, pečiatkou a podpisom.

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR